/news/3881-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C