/news/4865-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA%E2%80%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87%E2%80%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85