/news/4867-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86